Reklamacje i zwroty

1. Postępowanie reklamacyjne

1.1. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży:

1.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.1.2. Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@drogadowolnosci.eu lub też pisemnie na adres: os. Zygmunta Starego 8/2, 60-694 Poznań. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

1.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres, chyba że klient poda inny sposób.

1.1.4. Odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez usługobiorcę adres, chyba że usługobiorca poda inny sposób.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy

2.1. Usługobiorca/klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (wzór poniżej) przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: os. Zygmunta Starego 8/2, 60-694 Poznań.

2.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

2.3. Usługodawca/sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

2.4. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku umowy sprzedaży od dnia wydania produktu.

2.5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

2.5.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2.5.2.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

2.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 2.1 oraz 2.4.

 

Kontakt

Jeżeli po przeczytaniu książki nasuną się Państwu pytania, proszę o przesłanie wiadomości drogą mailową bądź skorzystanie z formularza znajdującego się obok. W miarę możliwości odpowiem na wszystkie wiadomości.

Spodobała się Państwu książka? Proszę przesłać mi swoją recenzję!

DANE KONTAKTOWE:
Lucyna Dassuj
Adres e-mail: dassujlucyna@gmail.com

Fundacja Moja Upadłość
www.mojaupadlosc.pl

Top